§11 zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

najdôležitejší paragraf zákona o pozemkových úpravách je §11 vyrovnanie. vyjadruje vlastne celý zmysel pozemkových úprav bez ohľadu na ich formu. nie sú to žiadne formálne postupy. je to paragraf, ktorý zaručuje primeranosť pôvodných a nových pozemkov, zaručuje, že pozemkové úpravy je možné vykonať tak, aby boli prospešné pre všetkých. §